PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážení členovia akademickej obce a študenti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach našej univerzity v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane študentov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v našich priestoroch.

Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 397 865 (ďalej len ako „UK“ alebo “my¨), ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú fakulty UK a/alebo samostatne hospodáriace súčasti UK (napr. internáty, knižnice, účelové zariadenia a pod.). Prevádzkovateľ má postavenie verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o vysokých školách“).

S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby UK: e-mail: dpo@uniba.sk, korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, CIT UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti a úlohy, ktoré nám ako verejnej vysokej škole vyplývajú:

▪ zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

▪ z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme; 

▪ zo zmluvných vzťahov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje? 

Účel spracúvania osobných údajov Primárny právny základ
1.Personálne a mzdové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
2.Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): - kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny
3.Účtovné a daňové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
4.Akademická samospráva Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
5.Plnenie povinností a úloh verejnej vysokej školy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
6.Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
7.Vydávanie študijných preukazov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
8.Plnenie zákonných povinností Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
9.Alumni účely Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): - udržiavanie kontaktu s absolventami
10.Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
11.Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): - ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
12.Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): - preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
13.Zabezpečenie IT bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
14.Zabezpečenie stravovania a ubytovania Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
15.Knižnično-informačné účely (akademická knižnica) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
16.Vedecký výskum Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR
17.Akademické, umelecké a literárne účely Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) v spojitosti s § 78 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov
18.Žurnalistické účely Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) v spojitosti s § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov
19. Zvyšovanie povedomia o vysokej škole (marketingové účely) Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): - zvyšovanie povedomia o vysokej škole
20. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
21. Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
22.Vybavovanie sťažností Splnenie zákonných povinností (§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov)
23.Štatistické účely Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR
24.Archívne účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR

Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely predstavujú:

▪ kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny;

▪ ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti;

▪ preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov; a 

▪ zvyšovanie povedomia o vysokej škole.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov rôznych služieb, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali pri zefektívňovaní činností a plnení úloh UK. Ak by ste mali pochybnosti o aktuálnosti a úplnosti zoznamu našich sprostredkovateľov kontaktujte prosím zodpovednú osobu UK. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú aj rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Podrobné informácie príjemcov, ktorým môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje nájdete v tabuľke príjemcov.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tj. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska), ak to nie je nevyhnutné. Dôvodom je, že tieto tretie krajiny nemusia podľa rozhodnutí Komisie EÚ zabezpečovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Avšak, v niektorých prípadoch k takýmto prenosom dochádza. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny najmä v prípadoch, keď žiadate UK o cezhraničnú mobilitu v rámci dostupných programov študentských alebo zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú študijné a/alebo pracovné pobyty na zahraničných univerzitách a/alebo keď požadujete od UK vo vzťahu k zahraničnému zamestnávateľovi alebo inštitúcii zaslanie potvrdenia o riadnom absolvovaní študijného programu na UK. Bez obmedzení môže dochádzať k prenosu osobných údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a nasledovných krajín, ktoré aktuálne poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ: Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (komerčné organizácie), Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika, Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield).

Prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín (alebo spoločností, ktoré nespĺňajú osobitné sektorové požiadavky v prípade Kanady a Spojených štátov amerických) predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek

Strana 3 z 9

schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie ide o Váš súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.

UK využíva aj bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ, pričom však môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu dát do USA na strane poskytovateľa cloudových služieb, ktorý je našim sprostredkovateľom. Týmto sprostredkovateľom je spoločnosť Microsoft Inc., ktorá je certifikovaná systémom právnych záruk známych ako Privacy Shield. Viac informácii o osobitných právnych zárukách pre tieto cezhraničné prenosy dát obsahujúcich aj Vaše osobné údaje sa môžete dozvedieť aj vo vyhlásení spoločnosti Microsoft k ochrane osobných údajov a tiež v odpovediach k používaným osobitným právnym zárukám pre cezhraničné prenosy.

V prípade potreby cezhraničného prenosu osobných údajov účastníkov slovensko-kubánskeho štipendijného programu na Kubu tento prenos nevykonáva UK. UK poskytuje osobné údaje takýchto dotknutých osôb na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR Slovenskej akademickej a informačnej agentúre a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na účely ďalšieho vybavovania žiadosti dotknutej osoby o štipendijný pobyt na Kube.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

K automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR môže dochádzať v týchto prípadoch:

Posudzovanie nároku na internátne ubytovanie
Použitý postupSystém E-Ubytovanie automaticky vyhodnocuje úspešnosť žiadostí o ubytovanie na základe bodového systému a hodnotiacich kritérií definovaných v príslušnom vnútornom predpise UK.
VýznamEfektívne a spravodlivé spracúvanie veľkého množstva žiadostí o pridelenie obmedzenej internátnej ubytovacej kapacity v rámci plnenia zákonných povinností verejnej vysokej školy
Predpokladané dôsledkyRozhodnutie o pridelení ubytovania (pozitívne / negatívne). Negatívne: nepridelenie ubytovania.
Kontrola originality záverečnej práce
Použitý postupAnti-plagiátorský softvér, ktorý má vybudovaný vlastný crowdware korpus, ktorý skenuje verejne dostupné zdroje a získava tak do registra obrovské množstvo údajov aj z iných prác a odborných publikácií zo zahraničia, pričom tento softvér vyhodnocuje mieru zhody záverečnej práce s ostatnými prácami v registri..
VýznamSprávne určenie percenta zhody posudzovanej záverečnej práce s inými záverečnými a akademickými prácami v rámci plnenia zákonných povinností verejnej vysokej školy.
Predpokladané dôsledkyPercentuálne rozhodnutie o zhode (pozitívne / negatívne). Negatívne: nepripustenie prác vykazujúcich znaky plagiátorstva na obhajobu.
Rozhodovanie o prijatí na štúdium
Použitý postupNa UK sú rôzne spôsoby vykonávania prijímacích skúšok. Niektoré fakulty (napr. LF UK, JLF UK, PRiFUK, FMFI UK) používajú pri vykonávaní prijímacích testov softvér na vyhodnocovanie výsledkov testov, ktoré sú súčasťou prijímacieho konania. Tieto údaje sú potom automatizovane spracúvané v AIS2, kde dôjde na ich základe k rozhodnutiu o úspešnom splnení podmienok prijímacieho konania alebo o ich nesplnení. Takéto rozhodovanie sa týka iba uchádzačov o štúdium vyššie uvedených fakúlt, keďže iné fakulty používajú iné spôsoby, a to napr.: i) bez prijímacieho konania, ii) na základe výsledkov externých skúšok, iii) na základe subjektívneho hodnotenia komisie a talentových skúšok.
VýznamPorovnanie výsledkov prijímacieho konanie s inými uchádzačmi o štúdium. Objektívne rozhodnutie o splnení alebo nesplnení kritérií prijímacieho konania.
Predpokladané dôsledkyPrijatie alebo neprijatie na štúdium na definovaných fakultách UK

V zmysle § 89 Zákona o vysokých školách sme povinní zabezpečiť možnosti ubytovania a v zmysle § 63 ods. 7 Zákona o vysokých školách smepovinní overovať mieru originality záverečných prác. Podľa § 6 ods. 1 písm. b) sme oprávnení rozhodovať o podmienkach a o počte prijatýchštudentov. Podľa § 56 až § 58 Zákona o vysokých školách zabezpečuje prijímacie konanie vysoká škola, pričom o prijatí alebo neprijatí uchádzačao štúdium rozhoduje dekan fakulty UK alebo rektor UK. V prípade zmienených účelov sa spoliehame na právny základ, ktorý je povolený právnymporiadkom. Postupujeme preto v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. b) GDPR čo v zmysle čl. 22 ods. 3 GDPR znamená, že sa neuplatňuje právo na: ľudskýzásah zo strany prevádzkovateľa; právo vyjadriť svoje stanovisko alebo právo napadnúť rozhodnutie. Napriek tomu, ak prijmeme relevantnéžiadosti dotknutých osôb, ktoré majú oprávnené pochybnosti o správnosti spracúvania ich osobných údajov pri vykonávaní automatizovanéhoindividuálneho rozhodovania, tieto žiadosti preveríme s cieľom preveriť objektívnosť nášho rozhodnutia. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, dobauchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu kukonkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našich interných politík a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobnéúdaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údajemôžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

Účel spracúvania osobných údajovDoba uchovávania alebo kritériá na jej určenie
Personálne a mzdové účely Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 5 až 10 rokov, v niektorých prípadoch až 70 rokov od narodenia zamestnanca).
Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa 4 roky
Účtovné a daňové účely 10 rokov
Akademická samospráva 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Plnenie povinností a úloh verejnej vysokej školy 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely) 50 rokov od skončenia štúdia dotknutej osoby v rámci registra študentov (§ 73 ods. 8 Zákona o vysokých školách)
Vydávanie študijných preukazov 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Plnenie zákonných povinnostíPočas trvania právnej povinnosti, viď registratúrny plán. Spravidla 5 až 10 rokov.
Alumni účely Až do namietania alebo 5 rokov od nečinnosti.
Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajovAž do odvolania súhlasu.
Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti 5 rokov
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spravidla 4 až 10 rokov, viď registratúrny plán. (právna agenda)Spravidla 4 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Zabezpečenie IT bezpečnostiPočas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT systémoch spracúvané.
Zabezpečenie stravovania a ubytovania Počas trvania vzťahu s dotknutou osobou týkajúceho sa ubytovania alebo stravovania.
Knižnično-informačné účely (akademická knižnica) 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Vedecký výskum 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Akademický, umelecký a literárny účel 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Žurnalistické účely 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Zvyšovanie povedomia o vysokej škole (marketingové účely) Až do namietania, spravidla 5 rokov.
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Až do odvolania súhlasu.
Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami Spravidla 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Vybavovanie sťažností 10 rokov od vybavenie sťažnosti
Štatistické účely Počas trvania iných účelov spracúvania.
Archívne účely Počas lehôt uloženia alebo archivácie.

Ďalšie informácie o dobách, počas ktorých uchovávame osobné údaje môžete nájsť v našom registratúrnom pláne. 

Ako získavame Vaše osobné údaje?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste nikdy povinní poskytnúť Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej úvahe a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nezavretie zmluvného vzťahu. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo splnenie úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebude môcť byť splnená úloha zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy, ktorú UK ako verejná vysoká škola vykonáva vo verejnom záujme alebo má plniť v rámci svojich zákonných povinností. V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti nižšie. Osobné údaje môžeme získavať aj od iných orgánov verejnej moci alebo z verejne dostupných registrov.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR, ako sú vysvetlené vyššie.“

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti alebo prostredníctvom interne vyvinutej aplikácie GDPR Online, ktorá bude spustená do prevádzky od septembra 2018.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla UK) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné. Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

▪ Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

▪ Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

▪ Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;

▪ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;

▪ Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;

▪ Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100

Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom aztohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Implementovali sme pre to všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránka používajú súbory cookies na najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie).

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.